1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen vauhtiveneilijät SVV ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialuetta on koko Suomi, mukaan lukien Ahvenanmaa.

 

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallista moottoriveneilykulttuuria, kilpailu- ja nuorisotoimintaa, perehtyä kilpamoottoriveneilyn historiaan ja ylläpitää traditioita ja muutoinkin parhaalla mahdollisella tavalla toimia vauhtiveneilyn puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaa antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät moottoriveneilyn turvallisuutta ja moottoriveneilyä harrastuksena
 • Neuvoo ja opastaa moottoriveneilijöitä toimimaan tavalla, joka edistää turvallisuutta vesillä liikuttaessa
 • Neuvoo ja opastaa harrastajia vauhtiveneilyn ja kilpaveneilyn saralla ja edistää erityisesti Urheiluveneluokkaan liittyvää toimintaa
 • On Suomen Purjehdus ja Veneily SPV ry:n Luokkaliittojäsen
 • On Urheiluveneluokan luokka / lajiliitto
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa
 • järjestää vauhtivenetapahtumia ja venekilpailuja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräystä
 • ostaa ja myydä tuotteita sekä harjoittaa kioskitoimintaa

Yhdistys voi ostaa ja välittää voittoa tavoittelematta jäsenilleen moottoriveneilytarvikkeita ja -välineitä.

Yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

 

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jaosjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa liittyä SPV:n henkilöjäseneksi yhdistyksen kautta. SPV:n henkilöjäsenyys, joko yhdistyksen tai jonkun muun SPV:n jäsenseuran kautta, on edellytys kilpailulisenssin hakemiseksi

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö, yritys tai säätiö, joka haluaa kannattaa moottoriveneilyä ja tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannatusjäsenet.

Henkilöjäsen, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, on nuorisojäsen. Nuorisojäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

 

4 §  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yli kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, nuorisojäseniltä, jaosjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen kokous. Jaosjäsen maksaa yhdistyksen liittymis- ja vuosimaksun lisäksi Suomen Purjehdus ja Veneilyn vuotuisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja ja heidän mahdollisista jäsenmaksuistaan Suomen Purjehdus ja Veneily SPV ry:hyn huolehtii yhdistys.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittavat 2 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 8 varajäsentä.Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Hallitus voi kokoontua fyysisesti tai pitää etäkokouksia joko puhelimitse, sähköpostitse tai verkkoympäristössä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

 

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään maalis – toukokuussa ja syyskokous loka – joulukuussa. Paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä sekä jaosjäsenellä yksi ääni. Puheoikeus on nuorisojäsenillä, kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja kannatusjäsenillä ja heidän lisäkseen myös yhdistyksen toimihenkilöillä. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokous voi valita yhdistykselle uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, tai hallituksen jäsenen, hallituksen varajäsenen tai tilin- tai toiminnantarkastajan toimikauden loppuun, mikäli joku heistä eroaa, erotetaan tai muuten estyy pysyvästi hoitamasta tehtäväänsä. Vaalista on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen kuulumisesta koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

 

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta varsinaisille jäsenille toimitettavalla: postitetulla kirjeellä, sähköpostilla, ilmoituksella yhdistyksen verkkosivuilla tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta,
 2. tilikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja talouden hoidosta,
 3. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen alijäämän kattaminen,
 4. toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään:

 1. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioista,
 2. määrätään seuraavaa kalenterivuotta varten varsinaisten jäsenten, jaosjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruus, hyväksytään tulo- ja menoarvio sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma,
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi
 4. valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka toinen vuosi
 5. valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja sekä
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.